INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych przez PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "ARMEX" SP. Z O.O. z siedzibą w Sosnowcu

Dotychczas, Państwa dane przetwarzaliśmy zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych, a z dniem 25 maja 2018 r. wszystkie dane osobowe przetwarzamy na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Poniżej przedstawiamy Państwu informację wymaganą przez wyżej wskazane przepisy prawne.

1. Administrator

Administratorem* Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "ARMEX" SP. Z O.O.  z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota-Roweckiego 187, 41-200 Sosnowiec, NIP 644-05-16-225, strona www.armex.com.pl. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym w naszej firmie inspektorem ochrony danych:

  • kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki - najlepiej z dopiskiem „Dane osobowe”;
  • wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie pod numerem +48 32 291 07 14

*Administrator, zgodnie z art. 4 RODO - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

2. Organ nadzorczy

Organem monitorującym stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W jakim celu, przetwarzamy dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej i jak długo?

W związku z prowadzoną działalnością - w celu codziennej obsługi Spółki, sprzedaży i nabywania usług i towarów, działalnością inwestycyjną przetwarzamy następujące dane następujących kategorii osób: kandydatów do pracy, pracowników, klientów, dostawców, pracowników lub współpracowników naszych dostawców i klientów, potencjalnych klientów, kontrahentów, dostawców, osób - które kontaktują się lub z którymi PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "ARMEX" SP. Z O.O. się kontaktuje, dane akcjonariuszy - czynimy to w oparciu o konkretne podstawy prawne:

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, np. w celach marketingowych, ułatwienia kontaktu z kandydatem podczas rekrutacji - w tym zakresie przetwarzamy dane do czasu wycofania zgody lub do czasu zrealizowania celu, w którym uzyskaliśmy zgodę;

b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. umowy zawierane z dostawcami, kontrahentami, najemcami, osobami współpracującymi ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej) - dane w tym zakresie będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy (a dane wymagane na mocy przepisów prawa np. podatkowe do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych);

c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. prowadzenia księgi akcyjnej, przechowywania dokumentacji rachunkowej, gromadzenia danych na potrzeby związanej z rozliczaniem danin publicznoprawnych - w tym zakresie dane przechowujemy przez czas wskazany w przepisach prawnych;

d) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, za który uznaje się przetwarzanie w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, tworzenia na potrzeby działania Spółki i podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej zestawień, analiz, raportów i statystyk, archiwizacji, marketingu bezpośredniego, w celu prowadzenia audytów, realizacji wewnętrznych obowiązków związanych z raportowaniem i sprawozdawczością, w celu zapobiegania i wykrywania nieprawidłowości w obszarze związanym z polityką antykorupcyjną - w tym zakresie dane osobowe przetwarzamy do czasu realizacji określonego celu lub czasu wyznaczonego w Spółce w ramach retencji danych, nie dłużej niż zezwalają na to przepisy prawne, a w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

4. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów lub organów

Dane osobowe mogą być przekazywane:

  • organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawnych;
  • pracownikom oraz współpracownikom Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, o jakich mowa w punkcie 3;
  • podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie wsparcia Spółki w realizacji celów, o jakich mowa w punkcie 3, a także podmiotom współpracującym w zakresie przetwarzania danych osobowych - obsługi IT, księgowej, doradczej, obsługi prawnej, świadczonych usług kurierskich, operatorowi pocztowemu, Spółkom w ramach Grupy kapitałowej.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. W przypadku, gdyby taka potrzeba zaistniała w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością przekazanie danych nastąpi tylko i wyłącznie na zasadach wskazanych w RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim przetwarzanie się odbywa może wynikać z obowiązku ustawowego lub z umowy lub może być warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zawarcia umowy, utrudnienie w realizacji konkretnego działania.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą - w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych i warunków, o jakich mowa w art. 12-23 RODO przysługuje prawo:

Dostępu do swoich danych;
Prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia;
Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawe, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  • Do przeniesienia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • W dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f);
  • Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.