Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Armex" Sp. z o.o. specjalizuje się w:

  • wykonawstwie specjalistycznych robót kolejowych, w tym robót nawierzchni torowej
    wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
  • budownictwie inżynieryjnym – tj. budowie i remontach mostów, wiaduktów i przepustów, robotach ziemnych i niwelacjach terenów,
  • budowie, modernizacji i remontach obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego,
  • infrastrukturze technicznej w tym sieciach kanalizacyjnych, wodnych i gazowych,
  • usuwaniu skutków wpływów eksploatacji górniczej na obiekty budowlane, inżynieryjne, linie kolejowe, drogi,
  • pracach projektowych w zakresie budownictwa kolejowego, mostów, wiaduktów, dróg,
  • usługach na rzecz środowiska naturalnego.

DZIĘKI POTENCJAŁOWI LUDZKIEMU, RZECZOWEMU I FINANSOWEMU ORAZ POSIADANEMU DOŚWIADCZENIU ZAPEWNIAMY SPRAWNĄ, KOMPLEKSOWĄ I TERMINOWĄ REALIZACJĘ KONTRAKTÓW.